Kontaktai

Martynas Norkus
Plastinės- rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Parašykite mums

Susipažinau ir sutinku su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis

Adresas konsultacijoms

Klinika „Unomeda“

Putvinskio g. 50, Kaunas

Žemėlapis

tel.: +370 68633217

tel.: +370 61513412

 

 

 

info@plastinechirurgija.lt

Darbo laikas

I-V  8:00 – 16:00

Operacijos vyksta

SV klinikoje,

Savanorių pr. 75, Kaunas

tel.: +370 65560629

………………………………………..

Kardiolitos klinikoje,

Savanorių pr. 241, Kaunas

tel.: +370 68887308

 

…………………………………….

 

Rekvizitai pavedimui už paslaugas 

UAB Estetinės chirurgijos centras

Sąskaitos Nr. LT637300010083757937
SWIFT kodas – HABALT22
Swedbank“, AB

PVM mokėtojo kodas LT100005717312
Į.k. 300016228

PRIVATUMO POLITIKA

SAVOKOS
1. Asmens duomenys bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
2. Duomenų tvarkymas — bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
3. Duomenų valdytojas UAB Estetinės chirurgijos centras

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI
4. Tvarkant Asmens duomenis laikomasi šių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Asmens duomenis;
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
4.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl Duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų. tvarkymas;
5. Klinikos Duomenų subjektų Asmens duomenys tvarkomi (teisinis pagrindas) -
5.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatinimo veiklą vykdančių specialistų identifikavimo tikslais;
6. Visa informaciją apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali, taip pat ir po paciento mirties. Informacija apie pacientą turi būti teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
7. Duomenų subjektai turi teisę:
7.1. žinoti (būti informuoti) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
7.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikus klinikai arba duomenų tvarkytojui asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymu, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jo Asmens duomenys, kopiją. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei;
7.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
7.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.

ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONES
8. Darbuotojai, kurie tvarko Duomenų subjekto duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su Duomenų subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas. Ši pareiga išlieka pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams su klinika.
9. Klinikoje yra užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai Asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais.